Nastavení a volba provozního režimu

Automatický režim

Automatický režim
V tomto režimu je na hlavní obrazovce vidět aktuální teplota, nastavená-požadovaná teplota, a dále stav čerpadla, ohřevu, filtrace. Přepnutí do automatického režimu se provásí stisknutím tlačítka šipky nahoru. Stisknutím tlačítka SET vstoupíte do menu automatického režimu.


Nastavení automatického režimu

Manuální režim

Automatický režim
V tomto režimu je na hlavní obrazovce vidět aktuální teplota vody v bazénu, dále stav čerpadla, ohřevu, filtrace a případně časovač. Přepnutí do manuálního režimu se provádí stisknutím tlačítka šipky dolu. Stisknutím tlačítka SET vstoupíte do menu manuálního režimu.


Nastavení v manuálním režimu

Servisní nastavení

Automatický režimAutomatický režim

V tomto režimu je možné nastavit nebo upravit některé pracovní parametry jako je nastavení data a času, nastavení časové délky smyčky ohřevu, atp. Aktivuje se současným stisknutím kláves šipek.


Servisní nastavení


Automatický režim

Hlavní menu AUTOmatického režimu Dále

Na hlavní obrazovce displeje v klidovém stavu vidíte aktuální intenzitu osvětelní / nastavenou spouštecí intenzitu osvětlení. Informace AUTO o automatickém režimu. Na dalším řádku je aktuální teplota vody u čidla. Zde není teplota vody v bazénu a aktuální čas. U teploty se zobrazuje vykřičník, který indikuje, že teplota bazénu není měřena.
Pro vstup do nastavení stiskněte .
POZOR! Pokud čepadlo není spuštěno, je za teplotou zobrazen !, který indikuje, že zobrazená teplota není aktuální.

Nastavení požadované teploty bazénu

Nastavení teploty bazénu Vstup do menu Nastavení teploty bazénu Vypnout, zapnout čerpadlo

Nastavení světelných podmínek pro spuštění

Natavte si světelnou úroveň, kdy má dojít ke spuštění systému. Od té doby bude prováděn automatický provoz až do setmění. I když bude během dne světlo kolísat (mraky, zatmění slunce atp.), systém vyhodnocuje intenzitu půběžně a v souvislosti s teplotním ziskem reaguje na aktuální situaci. Na displ img-fluideji se kromě nastavované intenzity zobrazuje i aktuálně naměřená a můžete tak snadno nastavit požadovanou hodnotu.

Nastavení světelných podmínek pro zapnutí Vstup na nastavení Nastavení světelných podmínek pro zapnutí Vypnout, zapnout čerpadlo

Nastavení časovače filtrace

Zde můžete nastavit na jak dlouho se má spustit filtrace. Ta se spustí v nastavený čas a po uplynutí časovače se filtace ukončí a systém přejde do režimu spánku a vyčkává na další den. Čas ve který se filtrace spustí se nastavuje v servisním menu.
POZOR! V případě, že by mělo dojít ke spuštění ohřevu, ale časovač filtrace ještě neskončil, systém filtraci před zapnutím ohřevu vypne pro snížení zátěže čerpadla.

Nastavení doby filtrace Vstup na nastavení Nastavení doby filtrace Uložit a dále

Opuštění menu a návrat na hlavní stránku

Pokud zůstane menu zapomenuto, systém se sám vrátí na úvodní obrazovku po několik desítkách vteřin.

Nastavení doby filtrace Uložit a dále

Manuální (ruční) režim

V tomto režimu není kontrolována žádná fyzikální veličina. A systém je plně pod vaší kontrolou. Můžete tak jednoduše spínat čerpadlo a ventily.
Chcete bazén čistit vysavačem? Zapněte čerpadlo a případně filtraci (jen pokud používáte obtok filtrace) a můžete začít.

Hlavní menu MANuálního režimu Uložit a dále

Na hlavní obrazovce je na prvním řádku zobrazena teplota bazénu , MAN jako manuální režim a na druhém řádku stav čerpadla, stav ohřevu a stav filtrace. Na posledním místě se může zobrazovat ikona přesýpacích hodin pokud běží časovač. Pro vstup do menu stiskněte
POZOR! Pokud čepadlo neběží, je za teplotou zobrazen !, který indikuje, že zobrazená teplota není aktuální.

Čerpadlo zapnout/vypnout

Tato hodnota se ukládá do paměti a nastaví se po výpadku napájení na stejnou hodnotu.

Předchozí nebo dále Vypnout, zapnout čerpadlo Uložit a dále Vypnout, zapnout čerpadlo Uložit a dále

Ohřev zapnout/vypnout

Tato hodnota se ukládá do paměti a nastaví se po výpadku napájení na stejnou hodnotu.

Předchozí nebo dále Vypnoput, zapnout ohřev Vypnout, zapnout Vypnoput, zapnout ohřev Vypnout, zapnout

Filtraci zapnout/vypnout

Tato hodnota se ukládá do paměti a nastaví se po výpadku napájení na stejnou hodnotu.

Předchozí nebo dále Vypnoput, zapnout filtraci Vypnout, zapnout Vypnoput, zapnout filtraci Vypnout, zapnout

Doba trvání ručního režimu

Pokud je nastavena doba (v hodinách), bude po této nastavené době vše v ručním režimu vypnuto a systém buď zůstane v ručnním režimu nebo se přepne do automatického podle nastavení Stpw action. Nemusíte se tedy bát, že něco zapomenete vypnout. Časovač se ukládá do paměti a nastaví se po výpadku napájení na stejnou hodnotu. Pokud je časovač aktivní, je indikován na displeji symbolem přesýpacích hodin v pravém spodním rohu.
TIP: Zbývající čas můžete na hlavní obrazovce zobrazit stisknutím tlačítka .

Předchozí nebo dále Čas pro vypnutí Vstup do nastavení Čas pro vypnutí Přidat, ubrat Uložit a návrat

Akce po skončení časovače Stpw action

Pokud je nastavena doba (v hodinách), bude po této nastavené době vše v ručním režimu vypnuto a systém se přepne do požadovaného režimu. Tato hodnota se ukládá do paměti a nastaví se po výpadku napájení na stejnou hodnotu.

Vypnutí a zrušení všeho jedním tlačítkem

Předchozí nebo dále Vypnoput, zapnout ohřev Vše vypnout

Opuštění menu a návrat na hlavní stránku

Pokud zůstane menu zapomenuto, systém se sám vrátí na úvodní obrazovku po několik vteřinách.

Předchozí nebo dále Nastavení doby filtrace Uložit a dále

Servisní nastavení

V tomto menu je možné nastavit některé parametry systému. Do servisního nastavení vstoupíte z hlavní obrazovky obou provozních režimů. Stiskněte a podržte tlačítko + Na dispeji se zobrazí servisní menu SERVICE MENU.

TimeDat

Nastavení data a času systému.

Heat circ    90

Doba ve vteřinách (10-240sec) potřebná k dotečení ohřáté vody ze solárních panelů do bazénu. Nastavujte tak, že spustíte čerpadlo, současně se spuštěním ohřevu spustíte stopky a vyčkáte až přiteče teplá voda do bazénu. Systém sám tento čas koriguje podle naměřených hodnot.

Pool circ    60

Délka vedení vody ve vteřinách (10-240sec). Čas za jak dlouho doteče voda z bazénu k čidlu a dojde ke stabilizaci teploty.

Displ sleep   off

Uspání displeje po nastavené době (0-60min). V případě, že SUNREG bude provádět nějakou akci, provede rozsvícení displeje. Probudit displej ze spánku je možné liubovolným tlačítkem.,

Filtration   21:30

Na tomto místě se nastavuje v jaký čas se má spouštět filtrace za předpokladu, že bude nastaven časovač délky spuštění. Ten je dostupný v rychlém menu automatického režimu.

NTC2 calbr

Kalibrace čidel, slouží pro dorovnání rozdílu mezi naměřenými hodnotami teplotních čidel. Toto se provádí při spuštěném čerpadle a vypnutém ohřevu.

WIFI setting

Nastavení parametrů WIFI, pokud je vložen WIFI modul. Tato oblast je ve vývoji a bude možné zpětně provést implementaci WIFI modulu a následně jeho nastavení.

Buzzer frq

Nastavení frekvence interního bzučáku 500-2500Hz [2000Hz].

About SUNREG

Zobrazí aktuální verzi software.


Tovární nastavení

Slouží pro nastavení přístroje do jeho továrního nastavení. Vymaže všechna Vaše a naučená nastavení.
Teplota bazénu 27°C, spouštěcí hranice světla 200, filtrace off, délka smyčky bazénu 60sec, délka smyčky ohřevu 90sec, Vypínání displeje off, a další...

  1. Vypněte zařízení
  2. Stiskněte a držte tlačítko
  3. Zapněte zařízení
  4. Jak se na displeji objeví * stiskněte ještě tlačítko
  5. Objeví se zpráva: FACTORY RESET
  6. Pusťte tlačítka
  7. Proběhne odpočítávání, které bude znázorněno symbolem <<<<<<
  8. Po dokončení se objeví ***DONE*** a systém se restartuje